Verzia pre tlač

Technicko-dodacie podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou ELV Produkt a.s., s jej obchodnými partnermi v oblasti predaja zámkovej dlažby a ostatného betónového sortimentu.

 CENA: Predajná cena je stanovená v katalógu výrobcu. V cene tovaru sú zahrnuté náklady spojené s jeho balením a nakládkou. Cena prípadnej dopravy tovaru a cena paliet, na ktorých je tovar naložený bude vyčíslená individuálne. V prípade väčších odberov bude cena stanovená dohodou s pracovníkom predaja. Vlastníctvo  tovaru prechádza na odberateľa okamihom zaplatenia kúpnej ceny v hotovosti, alebo pripísaním sumy na bankový účet dodávateľa.

 DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY: Štandardná dodacia podmienka je FCA Senec. (t.j. naložené v Senci, dopravu zabezpečuje a hradí kupujúci). Iné dodacie podmienky sú možné po dohode s pracovníkom predaja. Tovar, ktorý je na sklade je možné odobrať ihneď. Tovar, ktorý nieje na sklade má dodaciu lehotu podľa dohody. Termín dodávky je stanovený v potvrdení objednávky. Dodací termín bude záväzný až po splnení dohodnutej platobnej podmienky. Nebezpečie škody ( straty, zničenia, poškodenia či znehodnotenia ) na tovare prechádza na odberateľa v okamihu prevzatia tovaru od dodávateľa.

Platobné podmienky budú dohodnuté v potvrdení objednávky, pričom štandardne je požadovaná                                  platba 100% pred odberom alebo pri odbere.

 ZÁRUKA: Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN  pre jednotlivé druhy výrobkov. Záručná lehota je 24 mesiacom od expedície tovaru.

 REKLAMÁCIE: Kupujúci je povinný pri odbere tovaru skontrolovať hlavne neporušenosť balenia a množstvo. V prípade zjavných vád tieto ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 5 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po ich zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamácia musí byť písomná. Výkvety a rozdiel v odtieňoch farby nie sú predmetom reklamácie, nakoľko na betónových výrobkoch sa môžu niekedy vyskytnúť rôzne svetlé fľaky alebo sivé závoje vzhľadom na používanie prírodných materiálov pri výrobe. Z technického hľadiska sa im nedá vyhnúť, avšak žiadnym spôsobom nevplývajú na úžitkové vlastnosti výrobkov. Časom tieto výkvety opäť zmiznú. Reklamácie výrobkov z hore uvedených dôvodov nemôžu byť akceptované.

 PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO: Za palety (100x120 cm) je zúčtovaná zúčtovacia cena 6,- EUR ( 180,- SK ) bez DPH. Nepoškodené, opätovne použiteľné palety musia byť vrátené do 2 mesiacov od expedície. Záloha za vrátené palety bude kupujúcemu dobropisovaná v sume 5,- EUR (150,- SK ) po odpočítaní amortizácie. Palety preberáme nepoškodené, uložené na seba (nie do seba). Každá zásielka musí byť doložená dodacím listom, v ktorom bude uvedené číslo predajnej objednávky, presná adresa odberateľa, počet paliet a rozmer paliet. V prípade poškodených paliet a pri nedodržaní hore uvedených dodacích podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané. Poškodenou paletou sa rozumie najmä zlomená, prasknutá a neúplná paleta. Preberať sa budú iba palety, ktoré boli expedované z ELV Produkt a.s.,  Senec. Palety od iných výrobcov s inými rozmermi prebrané nebudú.

Uloženie dlažby

 ( Naše výrobky vyrábame na najmodernejšej nemeckej technológii od firmy REKERS. )

Profil spoločnosti

ELV Produkt a.s. Senec je najväčším slovenským výrobcom predpätých betónových a oceľových stožiarov so 60 ročnou tradíciou a patrí medzi najväčších producentov uvedeného sortimentu v regióne V4.

Firma sa zaoberá výrobou a predajom betónových a oceľových stožiarov.

Viac informácií

Partner projektu

AKTUÁLNE

 • CE certifikát
  pre celý sortiment betónových a oceľových stožiarov
 • STN EN ISO 9001, 14001

Všetky certifikáty

VYJADRITE VAŠU SPOKOJNOSŤ TU

   iso9001_2015          zelene_iso                  

novinky

 • Oznamy
  22. 01. 2018

  Nakládka tovaru prebieha v pracovné dni od 7:30 do 14:00 hod.

  Zmena telefónnych čísiel - viď kontakty

   l60

Všetky novinky